Prijímateľ
Ing. Ondrej Jackulík – PEKÁREŇ
Miesto realizácie: Ružová 962/22, 02901 Námestovo

Výška poskytnutého NFP:
184 272,90 Eur
Začatie realizácie projektu: 7/2014
Ukončenie realizácie projektu: 6/2015

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Cieľ projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výrobného procesu

Špecifické ciele
  • obstaraním novej technológie rozšíriť produktové portfólio, uviesť na trh nové pekárenské výrobky, a zvýšiť kvalitu finálnych produktov

  • obstaraním novej technológie zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne uspokojenie požiadaviek zákazníkov

  • obstaraním novej technológie podporiť ekologickosť výroby s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie

  • obstaraním novej progresívnej technológie docieliť vyššiu efektivitu a objem výroby a nárast pridanej hodnoty a tržieb

  • vytvorením 2 nových pracovných miest zabezpečiť efektívny výkon výrobného a obchodného procesu pekárne

Predajne
Historia
Produkty
O firme
Zvýšenie kvality výroby a konkurencieschopnosti v pekárni
Ing. Ondrej Jackulík – PEKÁREŇ

Stav
po realizácii projektu:

Realizáciou projektu spoločnosť zvýšila svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia umožňuje vyrábať nové druhy pečiva, zvýšila sa kapacita výroby a uspokojuje kvantitatívne i kvalitatívne požiadavky z trhu. Vzrástla kvalita produktov, znížili sa vstupné náklady, klesla spotreba energií, rizikovosť prevádzky, a samozrejme stúpla produktivita.

Stav
pred realizáciou projektu:

V období pred realizáciou projektu mala pekáreň objednávky prevyšujúce jej výrobnú kapacitu. Bolo nevyhnutné doplniť technologické vybavenie, obmeniť opotrebované, energeticky náročné zariadenia s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.
www.economy.gov.sk
ISO9001
Porjekt_EU
Podklad o firme
Kontakt
uvod