Predajne
Historia
Produkty
O firme

Ing. Ondrej Jackulík – PEKÁREŇ
Ružová 962/22, 02901 Námestovo


POLITIKA KVALITY

 

  1. Starostlivosť o zabezpečovanie  kvality poskytovaných produktov a služieb v oblasti predmetu systému manažérstva kvality: Výroba a predaj pekárenských výrobkov (ďalej len predmetu SMK) A v zmysle plnenia aplikovaných požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.
  2. Za zlepšovanie kvality sú prednostne zodpovedný všetci riadiaci zamestnanci našej spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov systému manažérstva kvality
  3. Zabezpečovanie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a tuto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať' na spoluzamestnancov.
  4.  Politika kvality spoločnosti vychádza zo zásad:

a)   pomocou marketingovej stratégie rešpektovať' pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov /klientov/ a ich požiadavky

b)   poskytovať zákazníkom /klientom/ istotu, že vykonávané služby pri činnostiach, predmetu SMK dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu

c)    zvyšovaným a prehlbovaním odbornej vlastnej spôsobilosti ako konateľa spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb

d)   postupným zvyšovaným technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre služby spojené s predmetom SMK porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardami

e)   vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť' primerane zlepšovanie SMK, zvyšovanie jeho výkonnosti a z nej vyplývajúce zvýšenie činnosti pri získavaní zákazníkov /klientov/ pri osobnom kontakte alebo vyhlásených súťažiach

  1.  Kvalitou poskytovania služieb v oblasti predmetu SMK trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu
  2. Politika kvality nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

 

Námestovo 01.10.2017

ISO 9001
Podklad o firme
Kontakt
uvod

 

 

Porjekt_EU
Podpis
ISOlogo